Toimitusehdot

v0722-01

AUTOVISTAN TIETOJEN LISENSOINNIN EHDOT

Näitä lisenssiehtoja (”Lisenssisopimus”) sovelletaan Autovista Oy:n
(“Autovista”) tietotuotteiden ja tilausten (”Tuotteet”) käyttöön Asiakkaan toimesta.

AUTOVISTA DATA LICENSING TERMS

These licence terms (the “Licence Agreement”) govern the use by Customer of the data products and subscriptions (“Products”) of Autovista Oy (“Autovista”).

1. TILAUKSET

1.1 Asiakas voi tilata Tuotteita tekemällä kirjallisia allekirjoitettuja tilauksia käyttäen paikallista Autovistan tilauslomaketta, tai tekemällä tilauksia tilaustyökalujen kautta (jos ne ovat saatavilla) Autovistan web-sivuilla (kukin ”Tilaus”). Tilaukset edellyttävät Autovistan hyväksymistä. Autovista voi hyväksyä tilauksen antamalla pääsyn Tuotteisiin. Hyväksyttyihin Tilauksiin soveltuvat Lisenssisopimus, kuten myös muu Tilauksessa viitattu dokumentaatio, ja ne ovat osa kyseisiä Tilauksia. Asiakkaan ostotilauksissa tai muissa dokumenteissa olevat muut ehdot, joihin ei ole nimenomaisesti viitattu tässä Lisenssisopimuksessa, eivät sovellu.

1. ORDERS

1.1 Customer may order Products by placing written, signed orders on a local Autovista order form, or by placing orders via order-entry tools (where available) on Autovista web sites (each, an “Order”). Orders are subject to acceptance by Autovista. Autovista may accept an order by providing access to Products. Accepted orders will be deemed to incorporate and be subject to this Licence Agreement, as well as any other documentation referenced in the Order. All other terms and conditions contained in any Customer purchase order or other document not expressly referenced in this Licence Agreement will have no effect.

2. PÄÄSY TUOTTEISIIN

2.1 Kun Autovista antaa Asiakkaalle tilin, mitkä tahansa pääsytunnukset tai muun pääsyn Tuotteisiin, Autovista myöntää pääsyn Tuotteisiin edellyttäen, että Asiakas noudattaa tämän Lisenssisopimuksen ehtoja. Tuotteita käyttämällä Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän Lisenssisopimuksen ja kyseisessä Tilauksessa viitatun dokumentaation ehtoja, ja että Asiakas on sitoutunut niihin.

2. ACCESS TO PRODUCTS

2.1 In providing Customer with an account, any access credentials or other access to Products, Autovista grants access to the Products subject to Customer complying with the terms specified in this Licence Agreement. By using the Products, Customer agrees to comply with and be bound by this Licence Agreement, and any other documentation referenced in the particular Order.

2.2 Autovistalla on oikeus koska tahansa tämän Lisenssisopimuksen voimassaollessa poistaa Tuote niin, ettei se ole enää yleisesti saatavilla, ja Autovistan valinnan mukaisesti joko (i) korvata Tuote vaihtoehtoisella tuotteella tai toimittaa kyseessä oleva tieto vaihtoehtoisella välineellä edellyttäen, että korvaava tuote tai väline antaa Asiakkaalle olennaisesti samat toimintaedellytykset ja/tai tiedot tai (ii) tarjoaa pro rata –palautuksen Maksusta liittyen poistettuun Tuotteeseen.

2.2 Autovista may, at any time during the term of this Licence Agreement, withdraw a Product from general availability and, at Autovista’s option, either (i) replace it with an alternative product or deliver the applicable data through an alternative medium, provided that the replacement product or medium shall deliver materially the same capability and/ or data to the Customer; or (ii) provide a pro rata refund of the Fee relating to the withdrawn Product.

3. LASKUTUS JA MAKSU

3.1 Autovista laskuttaa Asiakkaalta kaikki Tilauksessa määritellyt hinnat. Maksut tulee suorittaa 14 päivän kuluessa kyseessä olevan laskun päiväyksestä lukien Tilauksen mukaisessa valuutassa. Hintoihin lisätään arvonlisävero ja muut Asiakkaan maksettavat verot tai tullit.

3. INVOICING AND PAYMENT  

3.1 Autovista shall invoice the Customer all fees specified in the Order. Invoices are payable within 14 days of the date of the relevant invoice in the currency stated in the Order. Fees are subject to VAT and any other tax or duty payable by Customer.

3.2 Jos Asiakas ei suorita maksuja niiden erääntyessä, Autovistalla on oikeus: (i) veloittaa Asiakkaalta kaikki hallinto- ja pankkikulut, sekä viivästyskoron (ennen ja jälkeen tuomion), jonka määrä on 4% kuukaudessa tai korkolain 4 a §:n mukainen kaupallisten sopimusten viivästyskorko (sen mukaan kumpi on korkeampi); (ii) keskeyttää kaikki Asiakkaalle myönnetyt käyttöoikeudet siihen saakka, kunnes Asiakas on suorittanut saatavat kokonaisuudessaan; (iii) keskeyttää tulevien päivitysten toimitukset tai pääsy Tuotteisiin siihen saakka, kunnes kaikki myöhästyneet maksut on suoritettu; ja/tai (iv) irtisanoa Lisenssisopimus.

3.2 If Customer fails to make any payment when due Autovista reserves the right to: (i) charge Customer any administration and bank charges, and interest (as well after as before judgment) from the due date until payment at the rate of 4% per month or at the rate of the penalty interest applicable to commercial contracts according to 4 a § of the Finnish Interest Act, whichever is the greater; (ii) suspend any and all licences gra nted to Customer until it has made payment in full; (iii) withhold delivery of any further Updates or access to Products until such time as all arrears have been settled; and/or (iv) terminate the Licence Agreement.

3.3 Autovistalla on oikeus korottaa hintoja vuosittain kunakin Lisenssisopimuksen vuosipäivänä, jos se ilmoittaa korotuksesta Asiakkaalle kirjallisesti viimeistään 90 päivää ennen sen hetkisen Lisenssisopimuksen kauden päättymistä, ja jos Asiakas ei ilmoita kirjallisesti irtisanomisesta viimeistään 60 päivää ennen kuluvan tilausvuoden päättymistä. Kyseinen irtisanominen tulee voimaan kuluvan tilausvuoden päättyessä. Huolimatta edellä sanotusta, Autovistalla on oikeus aina 3 kuukauden kirjallisella ilmoitusajalla korottaa mitä tahansa ajoneuvojen valmistenumero (VIN)- ja/tai WLTP -tietopalveluiden maksuja koska tahansa, jos kyseessä oleva ajoneuvon valmistaja nostaa sen ajoneuvojen valmistenumerokyselyiden ja/tai WLTP -tietopalveluiden maksuja Autovistaa kohtaan.

3.3 Autovista shall be entitled to increase fees at yearly intervals on each anniversary of the Licence Agreement, if it notifies Customer in writing, at least 90 days before the expiry of the then-current term of the Licence Agreement, and Customer does not give written notice of termination of the contract at least 60 days before the end of the current subscription year, such termination to take effect at expiry of the then current term. Notwithstanding the foregoing, and subject always to 3 months’ written notice, Autovista shall be entitled to increase any fees for VIN and/ or WLTP data services at any time in the event that any applicable vehicle manufacturer increases its fees for VIN look-ups and/ or WLTP data services to Autovista.

4. SALASSAPIDETTÄVÄT TIEDOT

4.1 Kaikki Autovistan toimittama liiketoimintaan liityvä tieto on luottamuksellista tietoa. Tilauksessa määritelty Sallittu Käyttötarkoitus huomioonottaen, Asiakkaan tulee: (i) Pitää Tuotteet ja niiden sisältämät tiedot luottamuksellisina sekä rajoittaa pääsy Tuotteisiin niille työntekijöilleen, edustajilleen ja alihankkijoilleen, joiden on tarpeen saada tieto niistä; (ii) ilmoittaa Autovistalle välittömästi, jos Asiakas tulee tietoiseksi  ei-oikeutetusta Tuotteiden tai luottamuksellisen tiedon käytöstä tai pääsystä niihin kolmannen osapuolen toimesta; (iii) tehdä tarpeelliset toimet luottamuksellisen tiedon tai Tuotteisiin kohdistuvien Autovistan immateriaalioikeuksien suojaamiseksi; ja (iv) tehdä kaikki sellaiset toimet jotka ovat tarpeen, että Asiakkaan työntekijät, edustajat ja alihankkijat noudattavat tämän kohdan 4 ehtoja.

4. CONFIDENTIAL INFORMATION

4.1 Any and all business-related information provided by Autovista shall be deemed to be confidential information. Subject only to the Permitted Use specified in the Order, Customer shall: (i) keep Products and any information contained therein confidential and limit access to Products to those of its employees, agents and sub-contractors who have a need to know; (ii) notify Autovista immediately if it becomes aware of any unauthorised use of or access to any Products or confidential information by any third party; (iii) take all steps necessary to protect the confidential information or Intellectual Property Rights of Autovista in Products; and (iv) take all such steps as are necessary to ensure compliance by its employees, agents and sub-contractors with the provisions of this clause 4.

5. KÄYTTÖOIKEUS TIETOON

5.1 Edellyttäen, että Asiakas maksaa kaikki soveltuvat maksut ja noudattaa tämän kohdan 5 ehtoja sekä kaikkia muita soveltuvassa tuotekuvauksessa olevia lisenssiehtoja ja -rajoituksia, Autovista myöntää Asiakkaalle ei-edelleenlisensoitavissa olevan, ei-eksklusiivisen, ei siirrettävissä olevan oikeuden käyttää Tuotteita ja tämän Lisenssisopimuksen perusteella toimitettua dokumentaatiota Asiakkaan sisäisissä liiketoimintatarkoituksissa määriteltyjen kapasiteettitasojen mukaisesti Lisenssisopimuksen voimassaolon ajan. Kyseiset sisäiset liiketoimintatarkoitukset sisältävät oikeuden jakaa Asiakkaan asiakkaina oleville kolmansille osapuolille yksittäisiä tieto-otteita liittyen tiettyihin ajoneuvoihin, mutta Asiakas ei saa muuten sallia pääsyä millään tavalla olennaisiin osiin Tuotetta tai siihen liittyviä tietokantoja. Autovistan tässä Lisenssisopimuksessa nimenomaisesti myöntämän rajoitetun käyttöoikeuden lisäksi Asiakkaalle ei myönnetä muita oikeuksia, ja Autovista pidättää kaikki oikeudet Tuotteisiin ja dokumentaatioon ja niiden muutoksiin, sisältäen omistusoikeuden, immateriaalioikeudet ja muut oikeudet ja intressit.

5. DATA LICENCE

5.1 Subject to payment of all applicable fees and compliance with the terms of this clause 5 and any other licence terms and restrictions in the applicable product description, Autovista grants Customer a non-sublicenseable, non-exclusive, non-transferable licence to use Products and documentation provided under this Licence Agreement for Customer’s internal business purposes at the indicated capacity levels for the duration of the Licence Agreement. Such internal business purposes shall include the sharing of individual data extracts relating to specific vehicles to its third party customers, but Customer shall not otherwise allow access in any way to substantial or whole parts of the Product or related databases. Except for the limited licence rights expressly granted in this Licence Agreement, Autovista reserves all rights in and to the Products and documentation and any modifications thereto, including title, ownership, intellectual property rights, and any other rights and interests.

5.2 Kun Tuotteet toimitetaan online-yhteyden tai websovellusalustan kautta, Asiakas saa ottaa yhteyden Tuotteesen ja käyttää sitä useammalla laitteella tai yhdellä tai useammalla palvelintietokoneella, niin kauan kuin määritelty lisenssien tai volyymien määrä ei ylity missään vaiheessa.

5.2 Where Products are delivered through an online access or web application platform Customer may access and use the Product on multiple devices or one or more servers, so long as the specified number of licences or volumes for the Product are not exceeded at any given time.

5.3 Jos Tuotteet toimitetaan raakadatana flat formaatissa (S)FTP:n tai sähköpostin kautta, Asiakas saa sisällyttää jokaisen Tuotteen kopion ja käyttää jokaista Tuotteen kopiota Tilauksessa määritellyllä tai määritellyillä asiakkaan alustalla/asiakkaan alustoilla edellyttäen, ellei Autovista muuta kirjallisesti hyväksy, että Asiakas ei (i) käytä Tuotetta muilla alustoilla tai järjestelmissä; (ii) käytä Tuotetta asiakkaan alustalla/asiakkaan alustoilla suuremmilla volyymeilla ilman Autovistan etukäteistä kirjallista hyväksyntää ja ilman soveltuvien lisenssimaksujen maksamista; tai (iii) salli käyttöä muun läheisyhtiön tai kolmannen osapuolen toimesta.

5.3 Where Products are delivered as raw data in a flat format via (S)FTP or email, Customer may incorporate and use each copy of the Product on the Customer Platform(s) specified in the Order provided that, unless otherwise agreed in writing by Autovista, Customer does not (i) use the Product on any additional platforms or systems; (ii) use the Product on the Customer Platform(s) with a larger volume without Autovista’s prior written consent and payment of any applicable licence fees; or (iii) permit use by any other related or third party entity.

5.4 Milloin Tuote on toimitettu web-palvelun välityksellä, Asiakkaalla on oikeus ottaa yhteys Tuotteisiin Tilauksessa määriteltyjen volyymirajoitusten rajoissa. Käytöstä sovitun volyymin ylittävästi veloitetaan lisämaksuna Tilauksessa määritelty transaktiomaksu, ja jos sellaista ei ole määritelty, Autovistan silloin voimassoleva kyseisten transaktioiden normaalihinta.  Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia integraatiovaatimuksia, jotka on määritelty soveltuvassa Autovistan kulloinkin toimittamassa integraatiodokumentaatiossa. Web-palvelutransaktiot voivat viitata vain yksittäisiin ajoneuvoihin. Joukkokyselyt eivät ole sallittuja.

5.4 Where Products are delivered via a web service, Customer may access the Products subject to any volume limits specified in the Order. Any usage in excess of any agreed volumes will be charged at the additional transaction fee rates specified in the Order, or if none are specified, Autovista’s then current standard pricing for such transactions. Customer shall comply with any integration requirements specified in any applicable integration documentation provided by Autovista from time to time. Web Service transactions may only refer to individual vehicles. Bulk queries are not permitted.

5.5 Asiakas lupaa ettei se: (i) dekompiloi, käänteisanalysoi tai takkaisinmallinna Tuotteita; (ii)  muunna tai muokkaa tietoja tai dokumentaatiota tai valmista johdannaisia tietojen tai dokumentaation perusteella; (iii) yhdistä Tuotteita minkään muun ohjelmiston kanssa, paitsi niin kuin se on sallittu nimenomaisesti dokumentaatiossa; (iv) käytä, kopioi, myy, edelleenlisensoi, vuokraa, lainaa tai muuten siirrä Tuotteita tai dokumentaatiota, paitsi niin kuin se on sallittu nimenomaisesti tässä Lisenssisopimuksessa; (v)  jakele, paljasta tai anna Tuotteita tai dokumentaatiota kolmansien osapuolten käyttöön missä tahansa muodossa palvelukeskus- tai käyttöpalvelun tai tietoverkon kautta tai millä tahansa muullakaan tapaa, paitsi niin kuin se on sallittu nimenomaisesti dokumentaatiossa; tai (vi) salli tai rohkaise mitä tahansa kolmatta osapuolta tekemästä tässä kohdassa mainittuja asioita. 

5.5 Customer agrees not to: (i) decompile, disassemble, or reverse engineer the Products; (ii) alter, modify or create any derivative works based on the data or documentation; (iii) merge the Products with any other software other than as expressly set forth in the documentation; (iv) use, copy, sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or documentation except as expressly authorized by this Licence Agreement; (v)  distribute, disclose or allow use of the Products or documentation, in any format, through any timesharing service, service bureau, network or by any other means not provided for in the documentation; or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing.

5.6 Oikeudet ajoneuvojen kuviin kuuluvat niiden tekijälle tai oikeudenomistajalle. Autovista ei anna tällaisten kuvien käyttöoikeutta Asiakkaalle, vaan Autovistan palvelut kuvia koskien rajoittuvat linkin tarjoamiseen Tuotteista kuviin. Näitä linkkejä voidaan käyttää vain Tuotteiden yhteydessä ja vain verkossa, ja vain verkossa ilman kopioiden ottamista (poikkeuksena välimuistissa olevat tarpeelliset tilapäiset kopiot). Kuvien käyttö edelleen sähköisessä viestinnässä tai tulostetussa materiaalissa on kielletty. Autovista voi poistaa linkit kuviin koska tahansa, ja Asiakkaan tulee lopettaa kaikki linkkien jatkokäyttö, jos kuvan oikeuksienhaltija näin vaatii. Näissä tilanteissa Autovista voi oman päätöksensä mukaan pyrkiä tarjoamaan muita saatavilla olevia kuvia Asiakkaalle.

5.6 Rights to vehicle images belong to their creator or rightsholder. Autovista grants to Customer no rights to use such images; Autovista’s service in relation to images is limited to providing a link from the Products to the images. Such links may only be used in conjunction with the Products and only online without undertaking any reproductions, other than necessary transitory copies in the cache memory. Further use of the images in electronic mailings or printed materials is prohibited. Autovista may withdraw the links to the images at any time, and any further use of the links by Customer must cease if the image rightsholder so requires. In such circumstances, Autovista will at its sole discretion attempt to make other images available to Customer.

5.7 Asiakas saa ottaa kohtuullisen määrän arkistointi- ja varmuuskopioita Tuotteista ja dokumentaatiosta, jos kaikissa kopioissa on monistettu tekijänoikeus- ja omistusoikeusmerkinnät, nimet ja logot.

5.7 Customer may create a reasonable number of archival and backup copies of the Products and documentation, provided all proprietary rights notices, names and logos are duplicated on such copies.

5.8 Autovistalla (tai sen edustajilla ja neuvonantajilla, joita sitoo ammatillinen salasapitovelvoite) on, tehtyään asiasta kohtuullisessa ajassa ilmoituksen Asiakkaalle, oikeus päästä Asiakkaan tiloihin toimistoaikana ja oikeus käyttää kaikkia tietokonejärjestelmiä ja tiloja tarkistaakseen ja kopioidakseen mitkä tahansa tallenteet ja muut tiedot millä tahansa tallennusalustalla, kuten on kohtuudella tarpeellista Asiakkaan Lisenssisopimuksen noudattamisen valvomiseksi. Tässä yhteydessä otetaan huomioon Asiakkaalla kolmansia tahoja kohtaan voimassaolevat vaitiolovelvoitteet. Jos havaitaan Asiakkaan olennainen rikkomus, Asiakkaan on maksettava Autovistan auditoinnista aiheutuvat kustannukset, sen lisäksi että Asiakkaan on maksettava muut mahdolliset korvaukset.

5.8 Autovista (or any of its representatives or professional advisers, who are bound by professional obligations of confidentiality) shall have the right, on providing reasonable notice to Customer, to enter Customer’s premises during business hours and use all computer systems and facilities for the purpose of inspecting and copying any records or other information in any medium as reasonably necessary to monitor Customer’s compliance with the Licence Agreement, subject to Customer’s obligations of confidentiality to third parties. In the event of material non-compliance by Customer being detected, Autovista shall be entitled to recover the costs of the audit, in addition to any other damages which may be recoverable. 

5.9 Asiakas sitoutuu hankkimaan ja antamaan Autovistalle luvat ja suostumukset siihen, että Autovista saa DMS-ohjelmistonsa avulla hankkia itselleen ja käsitellä (muokata ja jalostaa edelleen) sitä kautta saatavia Asiakkaan ja Asiakkaan asiakkaiden henkilötietoja ja liikesalaisuustietoja. Kulloinkin voimassa olevassa Autovistan henkilötietodokumentaatiossa on selostettu tarkemmin henkilötietojen ja liikesalaisuustietojen tyypit. Autovista ei voi kuitenkaan paljastaa tällaisia henkilötietoja tai liikesalaisuustietoja kolmansille, vaan Autovista voi hyödyntää niitä vain täysin anonyymissä muodossa kolmansien kanssa liiketoimintaa harjoittaessaan.

5.9 Customer shall obtain and shall grant the rights and licenses to Autovista in order for Autovista to obtain, via its DMS software, the right to obtain and process (amend and further develop) Customer’s and Customer’s clients’ personal data and confidential business information. Personal data documentation of Autovista in force from time to time shall explain the types of personal data and confidential business information in more detail. However, Autovista may never divulge such personal data or confidential business information to third parties but Autovista can only utilize the same in fully anonymous form when conducting business with third parties.

6. PUOLUSTUS OIKEUKSIEN RIKKOMISEN TILANTEESSA JA HYVITYS

6. INFRINGEMENT DEFENCE AND INDEMNIFICATION

6.1 Autovista takaa, että Tuotteet eivät loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Autovista maksaa kolmannelle osapuolelle maksettavaksi tuomitut tai kolmannelle osapuolelle maksettavaksi sovitut korvaukset, jotka johtuvat Autovistan tämän takuun rikkomisesta edellyttäen, että (i) Asiakas antaa ilmoituksen Autovistalle tällaisesta väitteestä heti tullessaan tietoiseksi siitä ja (ii) Asiakas antaa Toimittajille yksinomaisen puolustamisoikeuden tällaiseen väitteeseen ja antaa Autovistalle puolustautumiseen sellaista apua (Autovistan kustannuksella), jota Autovista kohtuudella vaatii.

6.1 Autovista warrants that Products do not infringe any Intellectual Property Rights of any third party. Autovista agrees to indemnify and hold Customer harmless from and against any damages awarded or agreed to be paid to any third party arising out of Autovista’s breach of the foregoing warranty, provided that (i) Customer gives notice to Autovista of any such claim forthwith upon becoming aware of it; and (ii) Customer gives Autovista sole conduct of the defence to any such claim and gives to Autovista such assistance as it shall reasonably require (at the expense of Autovista) in respect of the conduct of the said defence.

6.2 Tällaisen rikkomuksen sattuessa Autovista voi omalla kustannuksellaan hankkia Asiakkaalle oikeuden jatkaa tässä Lisenssisopimuksessa myönnettyjen oikeuksien käyttämistä Tuotteiden osalta taikka korvata tai vaihtaa Tuotteita Autovistan yksinomaisella kustannuksella, jotta Asiakkaan Lisenssisopimuksen mukaisten oikeuksien käyttö ei ole enää loukkaavaa.  Kohdissa 6.1 ja 6.2 mainitut oikeuskeinot ovat ainoat Asiakkaan oikeuskeinot ja Autovistalla ei ole muuta vastuuta Asiakasta kohtaan.

6.2 In the event of such a breach, Autovista may, at its expense, procure for Customer the right to continue exercising the rights granted hereunder with respect to Products or replace or modify Products at Autovista’s sole expense to make Customer’s exercise of its rights under the Licence Agreement non-infringing. The remedies foreseen in clauses 6.1 and 6.2 shall be the sole remedies available to Customer and Autovista shall have no further liability to Customer.

7. TAKUUT JA RAJOITUKSET

7. WARRANTIES AND LIMITATIONS

7.1 Autovista takaa, että (i) Tuotteet on valmistettu kohtuullisella ammattitaidolla ja huolellisuudella alan hyväksyttävien toimintatapojen mukaisesti. Asiakas tiedostaa, että kun Autovista arvioi nykyisiä ja ennustaa tulevia arvoja tai tarjoaa muuta tietoa, Autovista käyttää kohtuullista ammattitaitoa ja huolellisuutta, mutta Autovista ei takaa että mikään tieto tai arvo olisi tarkka, täydellinen tai oikea, ja Asiakkaan tulee pitää niitä ainoastaan ohjeellisina; (i) se tulee tulee Lisenssisopimuksen voimassaollessa käyttämään kohtuullisia pyrkimyksiä korjatakseen ilman aiheetonta viivytystä sille ilmoitetut Tuotteiden virheet, ja jos tarkoituksenmukaista, ottamaan korjauksen osaksi seuraavaa suunniteltua Tuotteiden julkaisua tai päivitystä.

7.1 Autovista warrants that (i) Products have been compiled using reasonable skill and care in accordance with good industry practice. Customer acknowledges that when estimating present and forecasting future values or providing any other information, Autovista will use reasonable skill and care, but that Autovista does not warrant the accuracy, completeness, or correctness of any particular values or data which Customer shall treat as guiding indications only; (ii) it will during the term of the Licence Agreement use reasonable endeavours to correct any errors notified to it in Products promptly, where appropriate by including a correction in the next scheduled release or Update of Products.

7.2 Autovista ei anna takuuta (i) tietojen virheettömyydestä (ii) kolmannen osapuolen toimittamista ja Autovistan Tuotteisiin sisällyttämistä tiedoista, ja Autovista takaa ainoastaan että se on tehnyt kohtuulliset toimet kopioidakseen tai siirtääkseen kyseiset tiedot oikein niiden alkuperäisestä lähteestä; Mikäli Tuotteissa on tekninen virhe ja virheestä on ilmoitettu Lisenssisopimuksen edellyttämällä tavalla, Autovista tutkii virhettä, ja jos tilanne voidaan toisintaa tai muuten vahvistaa Autovistan toimesta virheeksi, Autovista ryhtyy olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

7.2 Autovista gives no warranty as to i) freedom from defects of information or (ii) data supplied by third parties and incorporated by Autovista into Products and warrants only that it has used reasonable endeavours to copy or import such information correctly from its original source; In the event of any technical error in the Products, subject to being notified in accordance with the Licence Agreement, Autovista will investigate the error and, if the issue can be replicated or otherwise confirmed by Autovista as an error, Autovista will take such action as it considers appropriate in the circumstances to remedy the situation.

7.3 Tässä Lisenssisopimukssa mainitut takuut ovat ainoat annetut takuut. Niiden lisäksi ei anneta muita takuita, ehtoja, vakuutuksia tai sitoumuksia, jotka voivat johtua laista, oikeuskäytännöstä tai kauppatavasta tai jotka muuten liittyvät Tuotteiden laatuun, kuntoon tai käyttötarkoitukseen soveltuvuuteen.

7.3 The warranties set out in this Licence Agreement are exclusive of and in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or otherwise which relate to the quality, condition and fitness for any purpose of Products.

8. VASTUUNRAJOITUS

8. LIMITATION OF LIABILITY

8.1 Tämä kohta 8 soveltuu Autovistan vastuuseen (mukaan lukien vastuuseen sen työntekijöiden, edustajien ja alihankkijoiden teoista ja laiminlyönneistä) Autovistan Lisenssisopimukseen perustuvan minkä tahansa sopimusvelvollisuuksien rikkomisesta ja se soveltuu mm. Autovistan antamiin vakuutuksiin, lausuntoihin, sopimuksen ulkoiseen vastuuseen, laiminlyönteihin, huolimattomuuteen ja kaikkiin muihin vastuumuotoihin. Asiakkaan tulee kiinnittää huomio erityisesti tämän kohdan 8 ehtoihin.

8.1 This clause 8 applies to Autovista’s liability (including any liability for the acts and omissions of its employees, agents and sub-contractors) in respect of any breach of its contractual obligations arising under any Licence Agreement and any representation, statement or tortious act or omission including negligence and any other form of liability, and Customer’s attention is in particular drawn to the provisions of this clause 8.

8.2 Autovistan vastuuta Asiakasta kohtaan ei rajoiteta (i) Autovistan huolimattomuudesta aiheutuneen kuoleman tai henkilövahingon osalta, (ii) petoksesta, (iii) tahallinen laiminlyönti tai törkeä huolimattomuus (iv) kohdan 6.1 mukaisen takuun rikkomisesta tai (v) mistään muusta asiasta, josta vastuuta ei voida soveltuvan lain mukaisesti rajoittaa.

8.2 Autovista’s liability to Customer will not be limited for (i) death or personal injury resulting from Autovista’s negligence, (ii) fraud, (iii) wilful default or gross negligence (iv) a breach of the warranty in clause 6.1 or (v) any other matter for which liability cannot as a matter of applicable mandatory law be limited.

8.3 Ottaen huomioon kohdan 8.2, Autovistan koko enimmäisvastuu rajautuu yhteenlaskettuun maksun määrään, joka maksetaan tai tulee maksaa kyseessä olevasta Tuotteesta siltä 12 kuukauden ajanjaksolta, jolloin vastuu syntyi.

8.3 Subject to clause 8.2, Autovista’s entire liability shall be limited to an amount equal to the aggregate of the Fee paid or due to be paid for the Product concerned in respect of the 12 month period in which the liability arose.

8.4 Ottaen huomioon kohdan 8.2, Autovista ei ole vastuussa Asiakkaalle (i) mistään voiton, liiketoiminnan, ennakoitujen säästöjen, maineen, tietojen tai muun vastaavan menetyksestä; tai (ii) mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta; välilliseksi tai epäsuoraksi vahingoksi katsotaan aina mm. Asiakkaan kärsimät sellaiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet kolmannen osapuolen tekemän väitteen tai vaatimuksen seurauksena, ja vaikka Autovista voisi kohtuudella arvioida että tällainen vahinko voi syntyä tai vaikka Autovistalle olisi kerrottu, että Asiakas voi kärsiä tällaisia vahinkoja.

8.4 Subject to clause 8.2, Autovista shall not be liable to Customer for (i) any loss of profits, business, anticipated savings, goodwill, data or other such loss; or (ii) any type of special indirect or consequential loss or damage; in each case including loss or damage suffered by Customer as a result of an action brought by a third party and even if such loss was reasonably foreseeable or Autovista had been advised of the possibility of Customer incurring the same.

8.5 Autovista ei ole velvollinen ketään muuta tahoa tai henkilöä kuin Asiakasta kohtaan tähän Lisenssisopimukseen tai sen aiheeseen liittyen.

8.5 Autovista will not be liable to any person other than Customer in connection with this Licence Agreement or its subject-matter.

9. SOVELLETTAVA LAKI

9. GOVERNING LAW

9.1 Lisenssisopimukseen sovelletaan Suomen kansallista lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt. Lisenssisopimuksesta aiheutuvat riidat, erimielisyydet ja vaateet ratkaistaan ainoastaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.

9.1 This Licence Agreement shall be subject to, interpreted and construed in accordance with the substantive laws of Finland without any reference to conflict of law statutes. Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Licence Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Helsinki District court in Finland.

10. VOIMASSAOLO & VOIMASSAOLON PÄÄTTÄMINEN

10. TERM & TERMINATION

10.1 Lisenssisopimus tulee voimaan Alkamispäivänä, ja ellei toisin ole määritelty Tilauksessa, Lisenssisopimus on voimassa aluksi 12 kuukautta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden jaksoissa. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa Lisenssisopimuksen päättymään kuluvan jakson päättyessä, antamalla toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen Lisenssisopimuksen päättämisestä viimeistään 60 päivää ennen kuluvan jakson päättymistä.

10.1 The Licence Agreement shall enter into force on the Commencement Date and unless otherwise specified in the Order shall have an initial duration of 12 months, continuing in force thereafter for further periods of twelve months. Either party may terminate the Licence Agreement with effect from the end of the then-current period by giving the other party written notice of such termination not less than 60 days before the expiry of the then-current period.

10.2 Lisenssisopimus voidaan irtisanoa kirjallisella ilmoituksella välittömästi: (i) Autovistan toimesta, mikäli Asiakas ei Autovistan lähetettyä Asiakkaalle kirjallisen muistutuksen maksa Lisenssisopimuksen mukaisia maksujaan tai muita velkojaan Autovistalle 30 päivän kuluessa eräpäivästä; (ii) kumman tahansa osapuolen toimesta, jos toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen Lisenssisopimuksen minkä tahansa ehdon rikkomukseen eikä (jos rikkomus voidaan korjata) korjaa rikkomusta 30 päivän kuluessa kirjallisesta korjausvaatimuksesta; (iii) kumman tahansa osapuolen toimesta, jos toisen osapuolen osalta pidetään maksukyvyttömyyttä koskeva velkojien kokous tai jos toisen osapuolen osalta tehdään velkojen järjestelyä koskeva ehdotus tai ehdotus velkojien hyväksi tehtävästä luovutuksesta tai jos toinen osapuoli ei voi maksaa velkojaan tai jos pesänhoitaja tai -selvittäjä nimitetään huolehtimaan toisen osapuolen varallisuudesta tai liiketoiminnasta tai jos konkurssihakemus tai kokous järjestetään konkurssiin asettamiseksi tai ryhdytään muihin vastaaviin toimiin konkurssiin asettamiseksi tai selvitystilaan asettamiseksi (paitsi jos tarkoituksena on toteuttaa maksukykyisen yhtiön sulautuminen tai uudelleenjärjestely); (iv) Autovistan toimesta, jos Asiakas rikkoo tämän Lisenssisopimuksen mukaisia käyttöoikeuden ehtoja eikä korjaa kaikkia käyttöoikeuden rajoitusten rikkomuksia kymmenen (10) päivän kuluessa kohtuudella yksilöidystä kirjallisesta ilmoituksesta; ja (v) Autovistan toimesta, mikäli Traficom tai muu Autovistan toimittaja peruttaa suostumuksensa toimittaa sisältöä.

10.2 The Licence Agreement may be terminated by notice in writing forthwith: (i) by Autovista, if Customer, having been sent a written reminder, fails to pay any sums payable under the Licence Agreement or any other debt due to Autovista within 30 days after the due date; (ii) by either party if the other commits any material breach of any term of the Licence Agreement which (in the case of a breach capable of being remedied) shall not have been remedied within 30 days of a written request to remedy the same; (iii) by either party if the other convenes a meeting of its creditors or if a proposal is made for a voluntary arrangement or for any other composition scheme or arrangement with (or assignment for the benefit of) its creditors or if the other shall be unable to pay its debts or if a trustee receiver, administrator or administrative receiver or similar officer is appointed in respect of all or any part of the business or assets of the other or if a petition is presented or a meeting is convened for the purpose of considering a resolution or other steps are taken for the winding up or bankruptcy of the other or for the making of an administration order (otherwise than for the purpose of a solvent amalgamation or reconstruction); (iv) by Autovista, if Customer breaches any of the licence terms under this Licence Agreement, and has not within ten (10) business days of the date of a reasonably detailed written notice, cured all breaches of licence limitations or restrictions; and (v) by Autovista, if Traficom or other supplier of Autovista withdraws its consent to provide content.

10.3 Lisenssisopimuksen päättäminen ei vaikuta muihin oikeuksiin tai oikeuskeinoihin, joihin osapuoli voi olla Lisenssisopimuksen taikka lain nojalla oikeutettu, tai niihin kumman tahansa osapuolen oikeuksiin tai velvollisuuksiin jotka ovat jo syntyneet, kuten ei myöskään mihinkään sopimusehtoon, jonka on nimenomaisesti tai muutoin tarkoitettu tulemaan voimaan tai jatkumaan Lisenssisopimuksen voimassaolon päättyessä tai sen jälkeen (kuten kohta 4, joka jää voimaan kumman tahansa osapuolen toimesta tapahtuneesta Lisenssisopimuksen päättymisestä huolimatta).

10.3 Any termination of the Licence Agreement shall be without prejudice to any other rights or remedies a Party may be entitled to hereunder or at law and shall not affect any accrued rights or liabilities of either Party nor the coming into or continuance in force of any provision hereof which is expressly or by implication intended to come into or continue in force on or after such termination which shall include without limitation clause 4 which shall survive termination of the Licence Agreement by either Party.

10.4 Seitsemän (7) päivän kuluessa Lisenssisopimuksen voimassaolon päättymisestä (joka sisältää käyttöoikeuden päättymisen myös kaikkien varmuuskopioiden osalta), Asiakkaan tulee tietokoneella käytettävien Tuotteiden osalta Autovistan yksinomaisen päätöksen mukaisesti joko palauttaa tai tuhota Asiakkaan hallussa tai hallinnassa olevat Tuotteiden kopiot. Siihen oikeutetun Asiakkaan edustajan tulee myös vahvistaa kirjallisesti Autovistalle, että Asiakas on täyttänyt tämän velvollisuutensa.

10.4 Within 7 days of the termination of the Licence Agreement (which shall include termination of the licence to use any back-up copies) Customer shall in the case of Products for use with computer equipment at Autovista sole option either return or destroy all such copies of Products in its possession or control and a duly authorised officer of Customer shall certify in writing to Autovista that Customer has complied with this obligation.

11. TIETOSUOJA

11. DATA PROTECTION

11.1 Molemmat osapuolet noudattavat kaikkia soveltuvia Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) ja kaikkien kansallisten voimaanpanevien lakien, säädöksien ja toissijaisen lainsäädännön vaatimuksia, sellaisena kuin ne ovat muutettuna koska tahansa (”Tietosuojasääntely”). Tämä kohta 11 täydentää osapuolten velvoitteita, eikä sillä ole tarkoitus muuttaa, kumota tai vähentää osapuolen Tietosuojasääntelystä aiheutuvia velvoitteita.

11.1 Both parties will comply with all applicable requirements of the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time (the “Data Protection Legislation”). This clause 11 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party’s obligations under the Data Protection Legislation.

11.2 Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että Asiakas on Tietosuojasääntelyssä tarkoitettu rekisterinpitäjä ja Autovista on henkilötietojen käsittelijä (tässä rekisterinpitäjällä ja henkilötietojen käsittelijällä on se merkityssisältö, mikä niille on määritelty Tietosuojasääntelyssä).

11.2 The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Customer is the Data Controller and Autovista is the data processor (where Data Controller and Data Processor have the meanings as defined in the Data Protection Legislation).

11.3 Asiakas huolehtii, että se on hankkinut vaadittavat tarkoituksenmukaiset suostumukset ja että sillä on tarvittavat ilmoitukset, että Asiakas voi siirtää henkilötietoja (kuten henkilötiedot on määritelty Tietosuojasääntelyssä) Autovistalle tämän Lisenssisopimuksen voimassaolon ajaksi ja tämän Lisenssisopimuksen tarkoituksia varten. Tällainen henkilötietojen siirto tapahtuu esimerkiksi, kun Asiakas syöttää henkilötietoja (kuten asiakastietoja, ajoneuvojen rekisterinumeroita (VRM) tai ajoneuvojen valmistenumeroita (VIN)) Tuotteisiin tutkiakseen Tuotteiden tietoja tai muuten Tuotteita käytettäessä. Asiakas ei siirrä erityisiin henkilötietoryhmiin (kuten määritelty Tietosuojasääntelyssä) kuuluvia tietoja Autovistalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan Autovistalle täysin kaiken vahingon, joka aiheutuu Autovistalle minkä tahansa näiden velvoitteiden rikkomisesta. 

11.3 The Customer will ensure that it has all necessary appropriate consents and notices in place to enable lawful transfer of the Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation)to Autovista for the duration and purposes of this Licence Agreement, including when Customer enters Personal Data (including but not limited to customer details, or a vehicle registration number (VRM) or vehicle identification number (VIN)) into the Products for the purposes of interrogating the Products data, or otherwise in the course of using the Products. The Customer will not transfer any Special Category Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Autovista. Customer will indemnify Autovista fully in relation to any breach of these obligations.

11.4 Autovista käsittelee VRM- tai VIN -numeroita ainoastaan tunnistaakseen ajoneuvon ja kirjatakseen tämän toimenpiteen laskutus- ja tarkastustarkoituksessa sekä raportoidakseen niille autonvalmistajille, joiden järjestelmiä Autovista käyttää. Asiakas voi myös tallentaa Autovistan järjestelmään tietoja omista asiakkaistaan ja liittyvistä henkilöistä omia hallinnollisia tarpeitaan varten.

11.4 Autovista shall only process the VRM or VIN to identify a vehicle and to record this activity for invoicing and audit purposes and for reporting to car manufacturers whose systems Autovista uses. The Customer may also record in Autovista’s system the details of its own customers and connected individuals for its own administrative purposes.

11.5 Käsitellessään henkilötietoja osana tämän Lisenssisopimuksen velvoitteitaan, Autovista:

11.5 Autovista shall, in relation to any Personal Data processed in connection with the performance by Autovista of its obligations under this Licence Agreement:

11.5.1 käsittelee henkilötietoja ainoastaan tuottaakseen palveluita Lisenssisopimuksen nojalla ja muuten ainoastaan Asiakkaan kirjallisesti ohjeistamasti, ellei viranomainen lain nojalla velvoita Autovistaa käsittelemään henkilötietoja muuhun tarkoitukseen, jolloin Autovista ilmoittaa asiasta etukäteen Asiakkaalle ellei ilmoittamista ole kielletty;

11.5.1 process Personal Data in order to provide services under the Licence Agreement and otherwise only on Customer’s written instructions, unless Autovista is legally compelled by a public authority to process Personal Data for a different reason, in which case Autovista will notify Customer in advance if Autovista is not prohibited from doing so;

11.5.2 toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen henkilötietoja luvattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoamiselta tai vahingoittumiselta riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi ottaen huomioon tekniikan kehitys ja toteuttamiskustannukset. Autovista toimittaa yksityiskohtaisen kuvauksen näistä toimenpiteistä, pyynnöstä osoitteeseen dataprotection@autovistagroup.com;

11.5.2 ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data to ensure a level of security for Personal Data appropriate to the risk having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures. Autovista will provide a detailed description of such measures on request to dataprotection@autovistagroup.com ;

11.5.3 varmistaa, että kaikki henkilöstö, jolla on pääsy Henkilötietoihin tai jotka käsittelevät henkilötietoja ovat sitoutuneet henkilötietojen salassapitoon; ja

11.5.3 ensure that all personnel who have access to and/or process Personal Data are obliged to keep the Personal Data confidential; and

11.5.4 ei siirrä henkilötietoja Euroopan Talousalueen ulkopuolelle, paitsi jos sillä on siirtoon Asiakkaan etukäteinen kirjallinen suostumus ja  seuraavat edellytykset täyttyvät: (i) Asiakas tai Autovista on toteuttanut siirtoa koskevat asianmukaiset suojatoimenpiteet; (ii) rekisteröityjen saatavilla on täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja; (iii) Autovista noudattaa Tietosuojasääntelyn mukaisia velvoitteitaan tarjoamalla siirrettäville henkilötiedoille riittävän tietosuojan tason; ja (iv) Autovista noudattaa kohtuullisia Asiakkaan etukäteen ilmoittamia ohjeita henkilötietojen käsittelyä koskien.

11.5.4 not transfer any Personal Data outside of the European Economic Area unless the prior written consent of the Customer has been obtained and the following conditions are fulfilled: (i) the Customer or Autovista has provided appropriate safeguards in relation to the transfer; (ii) the data subject has enforceable rights and effective legal remedies; (iii) Autovista complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and (iv) Autovista complies with reasonable instructions notified to it in advance by the Customer with respect to the processing of the Personal Data.

11.5.5 avustaa Asiakasta, Asiakkaan kustannuksella, rekisteröidyiltä tulleisiin pyyntöihin vastaamisessa ja sen varmistamisessa, että Asiakas noudattaa Tietosuojasääntelyn mukaisia velvollisuuksiaan käsittelyn turvallisuutta koskevien velvoitteiden täyttämisessä, tietoturvaloukkausten ilmoittamisessa, tietosuojaa koskevassa vaikutustenarvioinnissa ja valvontaviranomaisen ennakkokuulemisessa;

11.5.5 assist the Customer, at the Customer’s cost, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security, breach notifications, impact assessments and consultations with supervisory authorities or regulators;

11.5.6 ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa;

11.5.6 notify the Customer without undue delay on becoming aware of a Personal Data breach;

11.5.7 Asiakkaan kirjallisesti ohjeistamasti, poistaa tai palauttaa Henkilötiedot ja niiden jäljennökset Asiakkaalle Lisenssisopimuksen päättyessä, ellei soveltuva lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja;

11.5.7 at the written direction of the Customer, delete or return Personal Data and copies thereof to the Customer on termination of this Licence Agreement unless required by Applicable Law to store the Personal Data;

11.5.8 ylläpitää kattavaa rekisteriä ja asiakirja-aineistoa osoittaakseen tämän sopimuskohdan 11 noudattamisen ja sallii Asiakkaan tai Asiakkaan nimeämän tarkastajan suorittamat auditoinnit; ja

11.5.8 maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 11 and allow for audits by the Customer or the Customer’s designated auditor; and

11.5.9 korvaa Asiakkaalle vahingon, joka aiheutuu näiden velvoitteiden rikkomisesta.

11.5.9 indemnify Customer fully in relation to any breach of these obligations.

11.6 Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Autovista voi käyttää Henkilötietojen alikäsittelijöinä Lisenssisopimuksen mukaisessa Henkilötietojen käsittelyssä VRM- ja VIN-tietojen toimittajia sekä järjestelmätukea tarjoavia alihankkijoita. Autovista solmii tai tulee solmimaan kirjallisen sopimuksen alikäsittelijöiden kanssa noudattaen heidän tavanomaisia sopimusehtojansa tai sisältäen tässä kohdassa mainitut velvoitteet. Autovistan ja Asiakkaan välisessä suhteessa Autovista pysyy täysimääräisesti vastuussa Henkilötietojen käsittelyssä käyttämiensä alikäsittelijöiden teoista tai laiminlyönneistä.

11.6 Customer consents to Autovista appointing providers of VRM and VIN data and subcontractors who provide systems support as third party processors of Personal Data under the Licence Agreement. Autovista has entered or will enter into a written agreement with third-party processors substantially on their standard terms of business, or covering the obligations contained in this clause, and as between Autovista and Customer, Autovista shall remain fully liable for all acts or omissions of any third party processor appointed by Autovista.

11.7 Kumpi tahansa osapuoli voi, ilmoitettuaan siitä kirjallisesti vähintään 30 päivää aikaisemmin, muuttaa tätä kohtaa 11 korvaten sen millä tahansa soveltuvaan sertifiointijärjestelmään sisältyvillä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen välisillä vakiosopimuslausekkeilla tai vastaavilla ehdoilla (joita aletaan soveltaa, kun ne on otettu liitteeksi tähän Lisenssisopimukseen).

11.7 Either party may, at any time on not less than 30 days’ notice, revise this clause 11 by replacing it with any applicable controller to processor standard clauses or similar terms forming part of an applicable certification scheme (which shall apply when replaced by attachment to this Licence Agreement).

12. Muita ehtoja

12. MISCELLANEOUS

12.1 Autovistalla on oikeus siirtää tämä Lisenssisopimus ja mikä tahansa tilaus Autovistan konserniyhtiölle, tai muulle taholle, jolle Autovista myy, siirtää tai vuokraa kaikki tai olennaisen osan niistä omaisuuseristä tai materiaaleista, joita käytetään Autovistan Lisenssisopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Autovistalla on oikeus käyttää alihankkijoita velvoitteidensa täyttämisessä, mutta Autovista säilyttää vastuun työstä.

12.1 Autovista may assign this Licence Agreement and any order hereunder to any of its affiliated entities or to any entity to which Autovista may sell, transfer, convey, assign or lease all or substantially all of the assets or material used in connection with the performance of its obligations hereunder. Autovista may subcontract any or all of the obligations to be performed by it hereunder, but will retain responsibility for the work.

12.2 Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa menetyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut viivästyksestä tai laiminlyönnistä sen Lisenssisopimuksen mukaisten velvollisuuksien toteuttamisessa, kun syynä on sen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este. Kyseisen esteen ilmetessä, sen osapuolen, joka ei voi täyttää velvoitettaan, tulee antaa heti ilmoitus toiselle osapuolelle yksilöiden olosuhteet, ja esteen kestäessä yli 6 viikkoa on toisella osapuolella oikeus päättää Lisenssisopimuksen voimassaolo kirjallisella ilmoituksella.

12.2 Neither party shall be liable for any loss or damage caused by delay or failure in the performance of any of its obligations under the Licence Agreement where the same is occasioned by a cause beyond its reasonable control. Should any such event occur the party in default shall forthwith give notice to the other detailing the circumstances and if a default shall continue for more than 6 weeks, then the other party shall be entitled to terminate the Licence Agreement by written notice. Neither party shall have any liability to the other party in respect of the termination of the Licence Agreement as a result of such an event.

12.3 Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toista osapuolta kohtaan Lisenssisopimuksen päättymisestä kyseisen esteen vuoksi. Lisenssisopimuksen nojalla osapuolelle annetut ilmoitukset tulee antaa kirjallisesti (sisältää sähköpostin) osoitettuna kyseiselle osapuolelle sen pääasialliseen toimipaikkaan tai muuhun Tilauksessa yksilöityyn osoitteiseen taikka osoitteiseen, joka on ilmoitettu myöhemmin kirjallisesti.

12.3 Any notice to be given to a party under the Licence Agreement shall be in writing (which includes e-mail) addressed to that party at its principal place of business or such other address as may have been specified in the Order or subsequently in writing.

12.4 Osapuolen laiminlyönti tai viivästys käyttää oikeuksiaan tai panna täytäntöön ehtoja ei ole osapuolen luopuminen Lisenssisopimuksen mukaisista tai muista oikeuksista. Jos osapuoli luopuu oikeuksistaan koskien toisen osapuolen Lisenssisopimuksen rikkomista, tämä ei tarkoita, että osapuoli olisi luopunut käyttämästä sanottua oikeuttaan saman tai muun ehdon myöhemmän rikkomuksen osalta.

12.4 Failure or delay by either party to exercise or enforce any rights will not be construed as a waiver of its rights under the Licence Agreement or otherwise. No waiver by a party of any breach of the Licence Agreement by the other shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.

12.5 Jos jokin Lisenssisopimuksen ehto (tai osa ehdosta) todettaisiin pätemättömäksi kokonaan tai osittain siihen oikeutetun viranomaisen toimesta, poistetaan kyseisen ehto tai sen osa, ja Lisenssisopimuksen muut ehdot ja jäljellejäävä osa ehdosta jäävät voimaan.

12.5 If any provision (or part of a provision) of this Licence Agreement is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part, that provision or part will be deemed deleted, and the validity of the other provisions of the Licence Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby. The unenforceable provision shall be replaced with a provision that as closely as possible corresponds to the parties’ envisaged economic intent.

12.6 Tämä Lisenssisopimus muodostaa koko sopimuksen ja korvaa kaikki aikaisemmat sopimukset ja muut osapuolten väliset yhteisymmärrykset Tuotteisiin liittyen. Jos englannin ja suomenkielisten Lisenssisopimuksen versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, suomenkieliset ehdot ovat etusijalla.

12.6 This Licence Agreement is the entire agreement and replaces all previous agreements and understandings between the parties relating to the Products. In the event of any discrepancy between the English and Finnish version of this Licence Agreement, the provisions of the Finnish language terms and conditions shall prevail.

13 TRAFICOM-SISÄLTÖÄ KOSKEVAT ERITYISET EHDOT

13 SPECIFIC TERMS REGARDING TRAFICOM CONTENT

13.1 Tuotteessa voi olla Traficom-sisältöä (tarkoittaa sisältöä, joka on kokonaan tai osittain peräisin Traficom:ilta). Sellainen tieto voi olla yhdistetty muiden tietojen kanssa. Siinä laajuudessa, kun Tuote sisältää Traficom-sisältöä, Tuotteeb käyttöä koskevat myös Traficom:in ehdot, jotka ovat saatavilla internetosoitteessa:
https://www.trafi.fi/filebank/a/1359464062/81c04424e21d9f2c4572f0eb8d5b5d24/11231-Kyselyjalleenmyynnin_kaytannesaannot_29_1_2013.pdf.

13.2 Asiakkaan tulee ilmoittaa Autovistalle Tuotteiden aiottu käyttötarkoitus ja ne menetelmät, joita Asiakas käyttää suojatakseen ja turvatakseen Tuotetta, ja antaa kaikki tiedot, jotka Autovista tai Traficom katsoo tarpeelliseksi verifioidakseen Tuotteen toimittamiseksi tarpeellisten edellytysten noudattamisen. Ellei muuta käyttötarkoitusta Tuotteelle ole nimenomaisesti sovittu, Asiakkaan Tuotteen käyttö liittyy sen autojen myyntiliiketoimintaan tai autojen myynnin rahoittamiseen tai ajoneuvojen vakuutustoimintoihin. Autovista voi evätä Traficom-sisällön toimittamisen harkintansa mukaan, mikäli Traficom katsoo ettei Traficom-sisältöä voida toimittaa. Traficom-sisällön toimittaminen voi myös vaatia erillisen luvan Traficom:ilta.

13.1 The Product might contain Traficom Content (means content that originates wholly or partially from Traficom). Such information might be combined with other information. To the extent that the Product contains Traficom Content, the use of the Product is also governed by Traficom’s terms and conditions, which are available at:
https://www.trafi.fi/filebank/a/1359464062/81c04424e21d9f2c4572f0eb8d5b5d24/11231-Kyselyjalleenmyynnin_kaytannesaannot_29_1_2013.pdf.

13.2 The Customer shall notify Autovista of the intended use of the Products, the methods it uses to protect and secure the Product, and all information deemed necessary by Autovista or Traficom to verify compliance with the requirements for the provision of the Product. Should no other use of the Product have been specifically agreed, the Customer’s use of the Product is in relation to its business selling cars, or financing the sale of cars, or carrying out insurance activities relating to vehicles. Autovista may deny the provision of Traficom Content at its discretion if Traficom deems that Traficom Content may not be provided. The provision of the Traficom Content may also require a separate permission from Traficom.

13.3 Huomioiden sen, ettei Autovistalla ole velvollisuutta toimittaa Tuotteita ennen kuin Asiakas on maksanut niistä, Asiakas voi tallettaa ajoneuvojen omistaja- ja haltijatietoja Asiakaan omaan järjestelmään ainoastaan Asiakkaan omaa käyttöä varten, omistajan ja haltijan antaessa suostumuksensa. Asiakas saa käyttää Traficom-sisältöä vain siihen käyttötarkoitukseen, kun mihin se on toimitettu ja ottaen huomioon myös lain ajoneuvoliikennerekisteristä 13.6.2003/541 asettamat rajoitukset.

13.3 Taking into account that Autovista shall not be bound to deliver Products until Customer has paid for them, the Customer may store the owner and holder information of vehicles in the Customer’s own system for the purpose of the Customer’s own use only, provided that the owner and the holder give their permission. The Customer may use the Traficom Content only for the purpose for which the Traficom Content has been provided, and as limited by the Vehicular and Driver Data Register Act (in Finnish: Laki ajoneuvoliikennerekisteristä 13.6.2003/541).

13.4 Asiakkaan tulee noudattaa Traficom:in ohjeistusta koskien Traficom-sisältöä, lakia ajoneuvoliikennerekisteristä sekä kohdassa 17.1 mainittuja erityisiä ehtoja koskien Traficom-sisällön käyttöä. Selvyyden vuoksi, Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia sekä muutettuja että uusia ehtoja koskien Traficom-sisällön käyttämistä, siten kuin Autovista toimittaa niitä koska tahansa toimittaa.

13.4 The Customer must comply with Traficom’s instructions regarding the Traficom Content, the Vehicular and Driver Data Register Act, as well as the specific terms regarding the use of the Traficom Content referred to in clause 17.1. For the avoidance of doubt, the Customer must comply with all amended and new terms regarding the use of the Traficom Content, as supplied by Autovista at any time.

13.5 Kaikki Asiakkaalle aiemmin lähetetty Traficom-sisältö on poistettava kaikista Asiakkaan järjestelmistä, kun laillinen käyttöoikeus on umpeutunut. Autovista pyrkii lähettämään Asiakkaille säännöllisesti tätä koskevia muistutuksia.

13.5 All Traficom Content previously transmitted to Customer must be deleted from all of Customer’s systems once the legitimate right of use has expired. Autovista shall endeavor to send Customer periodic reminders to this effect.

13.6 Autovista voi myös antaa mitä hyvänsä Lisensisopimusta ja Asiakkaan Traficom-sisällön käyttöä koskevaa tietoa Traficom:ille.

13.6 Autovista may also give any information regarding the Agreement and the Customer’s use of Traficom Content to Traficom.

Lataa toimitusehdot pdf. muodossa

Lataa